Приказ Росстандарта от 15.03.2012 N 156 (ред. от 22.02.2013) "О реорганизации технического комитета по стандартизации "Радионавигация"